Mēs, JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS komanda, saglabāsim un pilnveidosim Jēkabpils pilsētā, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados radītās vērtības un iedibinātās tradīcijas.

Jēkabpils novadu veidosim par vietu, kur:

· katrs iedzīvotājs saņem kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus savā pagastā;

· veidojas jauni uzņēmumi un zemnieku saimniecības;

· dzīvo jaunās ģimenes;

· rūpējas par senioriem, maznodrošinātajiem un personām ar īpašām vajadzībām;

· katrs iedzīvotājs ir svarīgs, tiek uzklausīts un atbalstīts,

· iedzīvotāju vairākuma viedokli ņem vērā lēmumu pieņemšanā;

· iedzīvotāju labā strādā atbildīgu deputātu un speciālistu saliedēta komanda.

Uzņēmējdarbība

Sakārtosim industriālās teritorijas.

Saglabāsim nekustamā īpašuma nodokļu atlaides.

Realizēsim uzņēmējdarbības atbalstu – ES projektu seminārus, izstādes, konferences, tirdziņus.

Rīkosim biznesa ideju konkursus, atbalstīsim uzņēmējdarbības attīstības projektus.

Atbalstīsim ekoloģiskās pārtikas ražošanas attīstību novadā.

Izveidosim vienotu reģiona zīmolu „Ražots Jēkabpilī”.

Atbalstīsim uzņēmējus, kuri nodarbina jauniešus bez iepriekšējās darba pieredzes.

Pilnveidosim uzņēmējdarbības atbalsta vienības darbu (konsultācijas, reklamēšana starptautiskās izstādēs).

 

Izglītība, kultūra, sports

 

Nodrošināsim kvalitatīvu pirmsskolas un sākumskolas izglītību tuvu dzīves vietai, pamatskolas un vidusskolas izglītību - novada robežās.

Ieguldīsim finanses izglītības iestāžu attīstībā (vide, tehnoloģijas, pedagogu kvalifikācija).

Izmaksāsim pedagogiem atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no vienas mēneša darba algas likmes.

Izveidosim Dabaszinību un Tehnoloģiju centru, nodrošinātu ar mūsdienīgu robotikas aprīkojumu.

Veiksim pasākumus atkarību izraisošu vielu izplatības novēršanai novada skolās.

Sekmēsim iedzīvotāju mūžizglītību.

Saglabāsim un attīstīsim katras novada identitāti un kultūrvēsturiso mantojumu.

Attīstīsim daudzveidīgu kultūras dzīvi dažāda vecuma grupām, saglabājot esošās un veidojot jaunas tradīcijas.

Turpināsim labiekārtot kultūras namus, muzejus, bibliotēkas, brīvdabas estrādes.

Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu darbību, nodrošināsim dalību valsts pasākumos.

Turpināsim atbalstīt bērnu, tautas un profesionālo sportu, organizēsim novada un valsts līmeņa sacensības.

Attīstīsim sporta infrastruktūru.

Jaunieši, jaunie speciālisti un ģimenes ar bērniem

Turpināsim stipendiju programmu novadā vajadzīgo speciālistu piesaistei.

Nodrošināsim jaunos speciālistus ar dienesta dzīvojamo platību.

Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas iestādēs un pamatskolās.

Finansiāli atbalstīsim īpaši talantīgos jauniešus – konkursu un sacensību uzvarētājus.

Atbalstīsim talantīgo jauniešu piedalīšanos Latvijas augstskolu klātienes Jauno ķīmiķu, fiziķu u.c. skolās.

Turpināsim maksāt 200 eiro vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu novadā deklarētajiem vecākiem

Organizēsim bērnu un jauniešu vasaras nometnes.

Palielināsim skolu jauniešu darba iespējas vasarā.

Īstenosim jauniešu sadarbības projektus sportā, kultūrā, mākslā.

Medicīna, aprūpe, drošība

Modernizēsim Jēkabpils reģionālo slimnīcu, piesaistot ES fondu un pašvaldības finansējumu.

Nodrošināsim diennakts zobārstniecības kabineta un aptiekas darbu.

Veidosim vienotu, efektīvu sociālā atbalsta sniegšanas sistēmu.

Uzlabosim iespējas aprūpes pakalpojuma saņemšanai mājās.

Organizēsim veselību veicinošus un slimību profilakses pasākumus.

Piemērosim 50% NĪN atlaidi 1991.gada barikāžu dalībniekiem.

Palielināsim finansiālo atbalstu maznodrošinātajām personām.

Izveidosim papildu policijas vienības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai visā novada teritorijā.

Paplašināsim videonovērošanas sistēmu pilsētās un ciematos.

Prioritāru finansiālo atbalstu nodrošināsim tām NVO, kuras sekmēs atkarību profilaksi un saturīgu brīvā laika pavadīšanu riska grupām.

 

Vide un vides aizsardzība

 

Pilnveidosim ūdenssaimniecības, kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veiksim ielu un lauku ceļu rekonstrukciju un remontus, ierīkosim veloceliņus.

Risināsim jautājumu par meliorācijas sistēmu apsekošanu, sakārtošanu un uzturēšanu.

Sekmēsim ekoinovāciju ieviešanu, samazinot kaitējumu videi.

Nodrošināsim vides sakārtotību novada kapsētās.

Turpināsim mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu.

Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu.

Veicināsim novada parku, tūrisma objektu attīstību un reklāmu.

Organizēsim ūdens tūrismam nozīmīgu Daugavas posmu un piekļuves ceļu sakopšanu.

 

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00