JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA

 programma

 

Ievads

JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS (tālāk tekstā - „Partija”) izveidošanas mērķis ir strādāt Latvijas un Zemgales reģiona pašvaldību iedzīvotāju labā, veidojot Jēkabpili kā kultūras, izglītības, sporta, uzņēmējdarbības un administratīvo centru, nodrošinot tādus apstākļus, lai katras pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama garīgā un materiālā labklājība un sociālā drošība neatkarīgi no viņa etniskās, nacionālās, reliģiskās piederības un sociālā statusa.

Partija ir atvērta visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri spēj piedāvāt racionālus risinājumus reģiona  ilgtspējīgai attīstībai un uzņemties atbildību par partijas izvirzīto mērķu realizāciju.

Pamatvērtības partijas darbā ir taisnīgums, atbildība, vienlīdzība, ģimene.  

 Tautsaimniecības attīstība

1. Sekmēt esošo uzņēmumu saglabāšanu un attīstību, veicināt jaunu uzņēmumu izveidošanu, palielinot darba vietu skaitu, ražošanas un realizācijas apjomus, nodrošinot vietējās produkcijas noietu tirgū.

2. Atbalstīt investīciju piesaisti reģionam un katrai pašvaldībai ar mērķi pielietot inovatīvās tehnoloģijas un attīstīt infrastruktūru.

3. Veidot pievilcīgu infrastruktūru uzņēmēju piesaistīšanai reģionā.

4. Iniciēt grozījumus LR likumdošanā, lai atvieglotu uzņēmējdarbības darbību un attīstību.

5. Panākt ceļu fonda atjaunošanu, lai varētu uzturēt reģiona, valsts un pašvaldību ceļus un ielas ekspluatācijai atbilstošā līmenī.

6. Sekmēt reģiona pievilcīga tēla veidošanu Latvijas un ārvalstu tūristiem.

7. Veicināt bezdarba līmeņa mazināšanu reģionā un sekmēt cilvēkresursu attīstību.

8. Sekmēt tiešo maksājumu likmes palielināšanu atbilstoši Eiropas Savienības vidējam līmenim.

9. Atbalstīt bioloģisko saimniecību attīstību un veicināt produkcijas noieta tirgus paplašināšanu.

10. Nepieļaut nepamatotu zemes pārdošanu ārvalstu investoriem, atbalstīt zemes iegūšanu vietējiem uzņēmējiem, motivēt apsaimniekot lauksaimniecībā neizmantoto zemi un meliorācijas sistēmu.

 Izglītība

11. Racionāli plānot izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot mūsdienīgas, bērniem un jauniešiem draudzīgas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes.

12. Nodrošināt plašas interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas reģionā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem, plānojot resursus nometņu, rotaļu laukumu, bērnu un jauniešu centru ierīkošanai.

13. Izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām nodrošināt iespēju izglītoties tieši viņam vispiemērotākajā izglītības iestādē, nodrošinot kvalificētu speciālistu (logopēdu, psihologu u.c.) palīdzību un iespēju sagatavoties dzīvei sabiedrībā.

14. Sekmēt skolēnu patriotisko audzināšanu, radot iespējas viņu līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā.

15. Organizēt un finansiāli atbalstīt pedagogu tālākizglītību, nodrošinot kvalificētu pedagoģisko personālu.

16. Nostiprināt un pilnveidot starpinstitucionālo sadarbību bērnu tiesību un interešu aizstāvēšanā, atbalsta nodrošināšanā bērniem un jauniešiem.

 Kultūra

17. Nodrošināt nepieciešamos resursus kultūras infrastruktūras attīstībai.

18. Aktivizēt sadarbību ar Latvijas kultūras institūcijām (Kultūras ministriju, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Latvijas Koncertiem u.c.) ar mērķi paplašināt kultūras pasākumu piedāvājumu reģiona iedzīvotājiem.

19. Nodrošināt atbalstu tautas mākslas kolektīvu darbībai un mākslinieciskajai izaugsmei, iedzīvotāju jaunradei  un radošajai  līdzdalībai reģiona attīstības procesos.

20. Attīstīt bibliotēkas kā mūsdienīgus informācijas resursu un mūža izglītības veicināšanas centrus, sniegt atbalstu bibliotēku informācijas tehnoloģiju modernizācijai. 

21. Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību.

22. Sekmēt multikulturālas sabiedrības attīstību, nodrošinot atbalstu nacionālajām kultūras biedrībām un uzturot starpkultūru dialogu.

23. Sekmēt radošas, sociāli atbildīgas personības attīstību un izglītošanu. 

 Sociālā aizsardzība

24. Uzturēt efektīvu sociālā atbalsta sistēmu, īpašu uzsvaru liekot uz jaunajām un daudzbērnu ģimenēm un vientuļām personām, kam ir pašaprūpes grūtības.

25. Turpināt sociālo māju un dzīvokļu uzturēšanu, lai uzlabotu mazaizsargāto personu dzīves kvalitāti.

26. Izzinot iedzīvotāju sociālās vajadzības, izskatīt iespējas ieviest jaunus atbalsta pasākumus reģiona iedzīvotāju krīzes situācijās.

 Veselības joma

27. Panākt pieejamību primārās veselības aprūpes pakalpojumiem ikvienam iedzīvotājam.

28. Veicināt veselīga dzīves veida popularizēšanu reģiona iedzīvotājiem, pievēršot uzmanību vides un sabiedrības veselības ietekmējošiem faktoriem, kas izraisa saslimstību.

29. Attīstīt veselību veicinošus pasākumus, veidojot veselību atbalstošu vidi un mazinot ekonomikas un sociālo faktoru negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību.

30. Nodrošināt integrētu sociālās aprūpes un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību primārās veselības aprūpes līmenī, veicināt ģimenes ārstu prakšu attīstību lauku teritorijās.

31. Panākt neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatoro un stacionāro pakalpojumu pieejamības uzlabošanos reģiona iedzīvotājiem.

 Sports

32. Turpināt sporta infrastruktūras uzlabojumus un sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos veselīga dzīvesveida uzturēšanā.

33. Atbalstīt sportistu dalību starptautiskās sacensībās.

34. Veicināt iespēju nodarboties ar sportu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 Vide

35. Veicināt tīras un daudzveidīgas dabas saglabāšanu.

36. Panākt novadu teritorijās esošās infrastruktūras renovāciju un uzturēšanu, nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

37. Turpināt pilsētas skvēru un parku, dzīvojamo mikrorajonu  iekškvartālu labiekārtošanu.

38. Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību reģiona iedzīvotājiem.

39. Veicināt energoefektivitātes pasākumu realizēšanu sabiedriskajos objektos un dzīvojamajās mājās.

Tūrisms

40. Sekmēt teritoriālās pievilcības paaugstināšanu un tās konkurētspēju reģionālā un valsts līmenī, uzlabojot Tūrisma centra darbu.

41. Turpināt darbu pie Jēkabpils zīmola izstrādes un popularizēšanas.

42. Pozicionēt Jēkabpili kā saturiski daudzveidīgu kultūras pasākumu  centru reģionā un Latvijā.

43. Turpināt Jēkabpils vēsturiskā centra un Daugavas krastu labiekārtošanu, izmantojot Daugavu kultūras pasākumu norisēs.

44. Atbalstīt jaunu tūrisma produktu izstrādi un izplatīšanu.

 Pārvalde

45. Nodrošināt reģiona iedzīvotājiem mūsdienīgus un kvalitatīvus pakalpojumus.

46. Informēt sabiedrību par pašvaldību attīstības politiku, pieņemtajiem lēmumiem, iesaistīt sabiedrību sabiedrības pārvaldē lokālā un reģionālā līmenī.

47. Nodrošināt sekmīgu ES struktūrfondu apguvi 2014.-2020.gadā.

Tiesiskums un drošība

48. Aktīvi iesaistīt reģiona iedzīvotājus ekonomisko, ekoloģisko un sociālo problēmu risināšanā.

49. Mazināt birokrātiju iedzīvotāju apkalpošanā valsts un pašvaldību iestādēs, pilnveidot sniegto pakalpojumu klāstu.

50. Sadarbojoties ar Valsts policiju un citām valsts struktūrām, veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu nodrošināšanu.

Dibinātāji: Leonīds Salcevičs

                Māris Dimants