JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS
STATŪTI

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.    Politiskās partijas nosaukums ir JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA.

2.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS nosaukuma saīsinājums ir JRP.  JRP simbolika ir logo - partijas nosaukums ar stilizētu  „J”  burtu zilā  krāsā un pārējiem burtiem tumši zaļā krāsā.


3.  JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA ir reģionāla demokrātiska, labēji centriska politiska partija, kas uz brīvprātības principiem apvieno biedrus kopīgai darbībai partijas programmas mērķu sasniegšanai.

4.  JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA darbojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, partijas statūtiem un partijas programmai.

5.   JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

6.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA darbības mērķis:
6.1.    strādāt Latvijas, Jēkabpils reģiona (turpmāk tekstā „reģions”) un katras pašvaldības iedzīvotāju labā, veicinot reģiona mērķtiecīgu attīstību un izaugsmi, nodrošinot katram cilvēkam garīgo un materiālo labklājību neatkarīgi no viņa etniskās, nacionālās, reliģiskās piederības vai sociālā statusa,
6.2.    sekmēt Jēkabpils kā kultūras, izglītības, sporta, administratīvā un uzņēmējdarbības centra attīstību, tādējādi veicinot Jēkabpils pilsētas un Zemgales reģiona saimniecisko un ekonomisko izaugsmi,
6.3.    uz brīvprātības principiem apvienot reģiona iedzīvotājus kopējam darbam, veicināt demokrātiskas un sabiedriski aktīvas sabiedrības veidošanos un attīstību Jēkabpils reģionā.

7.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS uzdevumi:
7.1.    tiesiskas, demokrātiskas un profesionālas vietējās pārvaldes nodrošināšana,
7.2.     Jēkabpils ilgtspējīgas, līdzsvarotas un sabalansētas attīstības veicināšana profesionālu un godprātīgu speciālistu vadībā, nodrošinot investīciju piesaisti,
7.3.    atbalsts uzņēmējdarbības attīstības un privātās iniciatīvas nodarbinātības uzsākšanai,
7.4.     kvalitatīvas veselības aprūpes, izglītības, kultūras un sporta pieejamības nodrošināšana reģiona iedzīvotājiem,
7.5.     iedzīvotāju skaita optimizēšana reģionā, sniedzot atbalstu jaunajām ģimenēm, sociāli mazturīgajiem iedzīvotājiem, pensionāriem un citām iedzīvotāju grupām,
7.6.    kvalitatīvas visa veida infrastruktūras attīstība reģionā.

8.     JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS darba metodes izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai:
8.1.    politiskā darbība, maksimāli iesaistot esošos un bijušos reģiona iedzīvotājus JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS darbā un aktivitātēs, piedalīšanās visu līmeņu vēlēšanās JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS sarakstā vai slēdzot sadarbības līgumus ar citām partijām, vai deleģējot JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedrus citu partiju vai to apvienību sarakstos,
8.2.     likumdošanas iniciatīvu realizēšana un priekšlikumu sagatavošana normatīvo aktu izstrādei un izmaiņām,
8.3.    uzskatu un ideju aktīva paušana masu medijos, sabiedriskos pasākumos un tiešā kontaktā ar reģiona iedzīvotājiem,
8.4.     konstruktīva sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, to struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.


II JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS BIEDRI


9.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedri ir partijas dibinātāji un statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem uzņemtās personas.

10.    Par JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedru var kļūt jebkurš Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības pilsonis, kas nav Latvijas pilsonis, bet legāli uzturas Latvijas Republikā, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, atzīst un ievēro JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS statūtus, vispārpieņemtās sabiedrības ētikas un uzvedības normas un ir ieinteresēts JRP sekmīgā darbībā.

11.    Par JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedru nevar būt persona, kura ir citas/citu partiju biedrs.

12.    Par partijas biedru var kļūt persona, kura iesniegusi partijas Valdei rakstisku iesniegumu par iestāšanos JĒKABPILS REĢIONĀLAJĀ PARTIJĀ pēc Valdes apstiprinātā parauga. Iesniegumā jānorāda, kurā nodaļā kandidāts vēlas darboties. Iesniegumam jāpievieno dzīves gaitas apraksts (Curriculum vitae).

13.    Par biedra uzņemšanu JĒKABPILS REĢIONĀLAJĀ PARTIJĀ lemj Valde, izskatot personas rakstveida iesniegumu.

14.    Noraidīšanas gadījumā personai tiek izsniegts rakstisks pamatojums par neatbilstību partijas statūtiem vai iestāšanās noteikumiem.

15.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedra pienākumi:
15.1.    darboties atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, partijas statūtiem, programmai, vispārpieņemtajām ētikas un uzvedības normām,
15.2.    pildīt JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS, tās institūciju un amatpersonu lēmumus un uzdevumus,
15.3.    piedalīties JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS darbā,
15.4.    būt sabiedriski aktīvam un aktīvi veicināt reģiona attīstību, savā darbībā rīkojoties atbilstoši tiesiskuma, godīguma un atbildīguma principiem,
15.5.    sniegt politisko atbalstu citiem JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedriem,
15.6.    ar aktīvu līdzdalību sekmēt JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS mērķu un uzdevumu izpildi,
15.7.    maksāt JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedra naudu noteiktajā kārtībā un apmērā,
15.8.    uz laiku pārtraukt darbību JĒKABPILS REĢIONĀLAJĀ PARTIJĀ, ja tā nav savienojama ar amata vai dienesta pienākumiem.

16.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedru tiesības:
16.1.    piedalīties JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes, institūciju un amatpersonu vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS amatpersonu amatos un institūcijās,
16.2.    piedalīties JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS darbā, kongresa lēmumu pieņemšanā, kā arī citos JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS pasākumos,
16.3.    brīvi paust savu viedokli par darba kārtības jautājumiem, neaizskarot citu personu cieņu un godu,
16.4.    iesniegt Valdei lēmumprojektus un ierosinājumus,
16.5.    saņemt informāciju par JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes, institūciju, amatpersonu un partijas deputātu darbību,
16.6.    kandidēt iekļaušanai JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS deputātu kandidātu sarakstos visu līmeņu vēlēšanās, kurās piedalās JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA,
16.7.    izstāties no JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS vai apturēt darbību tajā, par to rakstiski paziņojot Valdei.

17.    Biedram pēc Ētikas komisijas atzinuma Valde var uzlikt disciplinārsodus – aizrādījumu vai rājienu.

18.    Valde biedru var izslēgt no partijas, par to viņam paziņojot, ja biedrs:
18.1.    rupji pārkāpis statūtus;
18.2. nodarījis būtisku kaitējumu partijai;
18.3. darbojas pretēji partijas pamatvērtībām;
18.4. rupji pārkāpis partijas Ētikas kodeksu;
18.5. ir vienlaikus citas Latvijas politiskās partijas biedrs;
18.6. divpadsmit mēnešus nav maksājis biedra naudu;
18.7. iestājoties apzināti sniedzis būtiskas nepatiesas ziņas par sevi.

19.    Biedra izslēgšanu no partijas var ierosināt Ētikas komisija, Revīzijas komisija, ne mazāk kā divi Valdes locekļi vai ne mazāk kā desmit biedri. Lemjot par biedra izslēgšanu, Valde aicina attiecīgo biedru un attiecīgās nodaļas pārstāvi izteikt viedokli par šo jautājumu Valdes sēdē.


III JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA


20.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS institūcijas ir pilnsapulce, kongress, Valde, Revīzijas komisija, Ētikas komisija, nodaļas.

21.    Pilnsapulce ir JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS nodaļu augstākā lēmējinstitūcija, kuras darbā un lēmumu pieņemšanā ir tiesīgi piedalīties partijas biedri.

22.    Kongress ir JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS augstākā lēmējinstitūcija.

23.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS kongress notiek ne retāk kā reizi gadā. Kongresa norises vietu, laiku un pārstāvniecību, kā arī darba kārtību nosaka JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valde, un par to tiek izziņots ne vēlāk kā mēnesi pirms kongresa.
24.    Ārkārtas kongresu nepieciešamības gadījumā sasauc Valde.

25.    Kongress ir lemtspējīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no kongresa delegātiem.

26.    Kongresā lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem kongresa delegātiem. Lēmums par JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS likvidēšanu ir pieņemts, ja par to nobalso divas trešdaļas no klātesošajiem kongresa delegātiem.
27.    Balsošana kongresā ir atklāta. Valdes priekšsēdētāja, Valdes līdzpriekšsēdētāja, Valdes un Revīzijas komisijas vēlēšanas notiek aizklāti, ja kongress nav lēmis par atklātu balsošanu. Tikai JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS kongress ir tiesīgs:
27.1.    pieņemt lēmumu par JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS dibināšanu, likvidēšanu vai reorganizāciju;
27.2.    pieņemt un grozīt JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS statūtus un programmu;
27.3.    aizklātās vēlēšanās no JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedriem ievēlēt Valdes priekšsēdētāju, Valdes līdzpriekšsēdētāju, Valdi un Revīzijas komisiju;
27.4.    izskatīt Valdes pārskatu;
27.5.    izskatīt Revīzijas komisijas atskaiti.
 
28.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedri apvienojas nodaļās pēc teritoriālā principa. Nodaļa var darboties vienas vai vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā.

29.    Lēmumu par nodaļas dibināšanu pieņem JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valde.

30.    Nodaļu var dibināt un tā var veikt darbību, ja tajā ir ne mazāk kā 5 biedri.

31. Nodaļas augstākā institūcija ir tās biedru pilnsapulce. Nodaļas pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse nodaļas biedru.

32.    Nodaļas vadītāju ievēlēšanas kārtību un iekšējo organizatorisko struktūru nosaka pati nodaļa.

33.    Lēmumu par nodaļas likvidāciju pieņem  JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valde, pamatojoties uz nodaļas pilnsapulces protokolu, ja nodaļas pilnsapulcē par nodaļas likvidāciju nobalsojušas divas trešdaļas no nodaļas biedru kopskaita.
 
34.    Nodaļas:
34.1.    izvirza delegātus JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS kongresam saskaņā ar pārstāvniecības noteikumiem,
34.2.    izvirza kandidātus partijas Valdei,
34.3.    realizē JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS programmu uz vietām pašvaldību administratīvajās teritorijās,
34.4.    izstrādā un realizē savu lokālo programmu, kas izriet no JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS mērķiem un programmas,
34.5.    izvirza un apstiprina deputātu kandidātu sarakstus vai atsevišķus deputātu kandidātus vietējās vēlēšanās savās pašvaldībās. Kandidātu sarakstu nosaukumā kā pirmais liekams novada nosaukums, pēc tam partijas nosaukums (piemēram, Krustpils novada JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS saraksts);
34.6.    patstāvīgi lemj par sadarbības partneriem savā pašvaldībā;
34.7.    iesaka JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdei kandidātus Latvijas Republikas Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
34.8.    iesniedz priekšlikumus JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdei un/vai tās priekšsēdētājam;
34.9.    atbild par biedru naudu iekasēšanu no nodaļas biedriem.

35.    Nodaļa rīkojas ar tās rīcībā esošajām finansēm. No iekasētajām biedru naudām 50% paliek nodaļas rīcībā, bet 50% tiek nodoti JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes rīcībā.
36.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS izpildinstitūcija ir Valde, kas vada partijas ikdienas darbu un pārstāv partiju kongresu starplaikos.

37.    Valdes sastāv no 10 (desmit) Valdes locekļiem, tajā skaitā Valdes priekšsēdētājs un Valdes līdzpriekšsēdētājs. Kandidātus Valdei izvirza nodaļas, Valdes sastāvu apstiprina kongress. Valdē neievēlētie nodaļu priekšsēdētāji piedalās Valdes darbā ar padomdevēja tiesībām.

 
38.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS institūciju (Valdes, Revīzijas komisijas) vēlēšanas notiek katru gadu.

39.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS institūciju (Valdes, Revīzijas komisijas) pilnvaras ir viens gads. Pilnvaras sākas ar dienu, kad tās ievēlētas, un beidzas ar dienu, kad ievēlēta jauna institūcija.

40.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS darbu vada Valde, JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes priekšsēdētājs un Valdes līdzpriekšsēdētājs.

41.    Par JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts kandidāts, par kuru nobalsojuši vairāk par pusi no kongresā klātesošajiem kongresa delegātiem. Ja ir vairāki kandidāti un neviens neiegūst vajadzīgo balsu skaitu, tiek rīkota otra vēlēšanu kārta, kurā uzvar kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu.

42.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes līdzpriekšsēdētājs tiek ievēlēts tādā pašā kārtībā kā JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes  priekšsēdētājs.

43.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS  Valdes priekšsēdētājs:
43.1.     pārstāv partiju, vada JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS kongresus un Valdes sēdes,
43.2.     bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un izsaka JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS viedokli plašsaziņas līdzekļos, paraksta JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS dokumentus un lēmumus,
43.3.    iesaka kongresam līdzpriekšsēdētāja kandidatūru,
43.4.    pilnvaro JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai.
43.5.    Valdes priekšsēdētājs un līdzpriekšsēdētājs pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

44.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes līdzpriekšsēdētājs:
44.1.     pārstāv partiju, paraksta JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS dokumentus un lēmumus,
44.2.     bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un izsaka JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS viedokli plašsaziņas līdzekļos, paraksta JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS dokumentus un lēmumus,
44.3.     pilnvaro JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai.

45.    Valdes locekļu vēlēšanās Valdē ir ievēlēti visvairāk balsu saņēmušie kandidāti. Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt JĒKABPILS REĢIONĀLO PARTIJU kopīgi ar jebkuriem citiem 4 (četriem) Valdes locekļiem.
 
46.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes darbu vada JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja prombūtnē vai pēc viņa uzdevuma – Valdes līdzpriekšsēdētājs.
 
47.    Valde sanāk uz sēdēm ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Valdes sēdes sasauc  Valdes priekšsēdētājs vai ne mazāk kā 5 (pieci) Valdes locekļi. Valde ir lemtspējīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu atklātā balsojumā. Ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā balss ir Valdes priekšsēdētājam.

48.    Valde:
48.1.     organizē kongresa lēmumu un JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS programmas izpildi,
48.2.     apstiprina JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS budžetu,
48.3.     veido JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS darbības stratēģiju un taktiku,
48.4.     sagatavo JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS kongresus un JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS institūciju vēlēšanas,
48.5.     apstiprina deputātu kandidātus uz Latvijas Republikas Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
48.6.     apstiprina JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS vēlēšanu programmatiskos dokumentus,
48.7.     nosaka JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedru naudas lielumu un apmaksas kārtību,
48.8.     kontrolē JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedru naudas  iemaksas,
48.9.    lemj citus ar JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS darbību saistītus jautājumus,
48.10.    ieceļ zvērinātu revidentu ar vienkāršu balsu vairākumu uz Valdes pilnvaru termiņu,
48.11.    Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā (tai skaitā - elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu,
48.12.    Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Partijai viņu vainas dēļ,
48.13.    Partija var celt prasību pret Valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuvis zināms par tiesību aizskārumu.
48.14.    Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

48.15. Valde organizē grāmatvedības uzskaiti.


49.    Revīzijas komisija kontrolē JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS un JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes finansiālo darbību. Kongress Revīzijas komisijā ievēl trīs locekļus. Par Revīzijas komisijas locekļiem var ievēlēt tikai tos JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedrus, kuri nav JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes locekļi. Revīzijas komisijas vēlēšanās ievēlēti ir visvairāk balsu saņēmušie kandidāti.

50.    Revīzijas komisija no sava vidus ievēl Revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

51.    Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības pieprasīt Valdei un citām JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS institūcijām visus ar JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS finansiālo darbību saistītos dokumentus. Revīzijas komisija JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS finansiālās darbības un lietvedības pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā. Revīzijas komisija sniedz atskaiti JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS kongresam.

52.    Ētikas komisija ir neatkarīga Partijas konsultatīva institūcija.

53.    Par Ētikas komisijas locekļiem var būt Partijas biedri, kas neieņem nevienu citu amatu Partijā.

54.    Ētikas komisija sastāv no trīs locekļiem, tos ievēl pilnsapulce. Ētikas komisijas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi. Pilnsapulcei ir tiesības atsaukt Ētikas komisijas locekli pirms termiņa.

55.    Ētikas komisija:
55.1.    izstrādā Partijas Ētikas kodeksu, kas noteic tās locekļu tiesības un pienākumus. Partijas Ētikas kodeksu apstiprina pilnsapulce,
55.2.    izskata biedru kandidātu uzņemšanas un izslēgšanas lēmumu pamatotību, ja tie tiek apstrīdēti,
55.3.    izskata sūdzības un iesniegumus par Partijas Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem,
55.4.    savus pieņemtos lēmumus rekomendācijas formā nosūta Valdei,
55.5.    sniedz ziņojumu par savu darbību kārtējā pilnsapulcē,
55.6.    risina savstarpēju partijas biedru strīdus un sūdzības, uzklausot iesaistītās puses. Ja kāda no iesaistītajām pusēm nepiekrīt Ētikas komisijas strīdu risinājumam, Ētikas komisija iesniedz atzinumu Valdei, kuras lēmums ir galīgs.


IV DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTU APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA


56.    Pieci vai vairāk JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS biedri var iesniegt  Valdei priekšlikumus par Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldības domes vēlēšanās izvirzāmajiem kandidātiem.

57.    Lēmumu par kandidātu sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām pieņem Valde.

58.    Neparedzētu apstākļu gadījumā – kandidāta nāve, smagas veselības problēmas, atklājusies personas iepriekš nezināma krimināla sodāmība, kandidāta izstāšanās vai izslēgšana no Partijas, kandidāta atteikšanās kandidēt u.c., kas likuma ierobežojumu vai vispārpieņemtu morāli ētisku apsvērumu dēļ liedz personai kandidēt, Valde ir tiesīga lemt par izmaiņām apstiprinātos deputātu kandidātu sarakstos, neievērojot šajā nodaļā noteikto kārtību.


V JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS SAIMNIECISKĀ UN FINANSIĀLĀ DARBĪBA


59.    JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS saimnieciskā un finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

60.    Partijas saimniecisko un finansiālo darbību organizē Valde. Uzraudzību un kontroli veic Revīzijas komisija.

61.    Lai JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt paredzētos mērķus, tai likumos un citos tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un veidot finanšu resursus.

62.     JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS finanšu resursus veido:
56.1. biedru naudas,
56.2. fizisko personu finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumi (ziedojumi),
56.3. citi finansēšanas avoti, izņemot tos, kuri aizliegti ar likumu. 


VI JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS STATŪTU UN PROGRAMMAS GROZĪŠANAS KĀRTĪBA


63.    Tiesības grozīt statūtus un programmu ir vienīgi JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS kongresam.

64.    Statūtu un programmas grozījumu projekts jāiesniedz JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS Valdes priekšsēdētājam vai Valdes līdzpriekšsēdētājam. Tiesības ierosināt statūtu grozījumus ir Valdei vai JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS nodaļai.


VII NOSLĒGUMA NOTEIKUMI


65.    Lēmumu par JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS darbības izbeigšanu (likvidāciju) vai reorganizāciju pieņem kongress.

66.    Lēmumam par partijas darbības izbeigšanu nepieciešamas divas trešdaļas no klātesošo biedru balsīm. Lēmumu par partijas reorganizāciju pieņem kongress ar vairāk nekā divām trešdaļām balsstiesīgo klātesošo biedru balsīm.

67.    Par JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS finanšu līdzekļu un citas mantas izlietošanu pēc lēmuma par likvidēšanu lemj kongress ar vienkāršu balsu vairākumu.

68.    Visa pēc JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS likvidācijas atlikusī manta novirzāma labdarības mērķiem.

 

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00