Leonīds Salcevičs

Leonīds Salcevičs – Valdes priekšsēdētājs
Dzimis 1954.gadā, beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju.
Kopš 1997.gada ir Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs.
Kopā ar JRP vēlas veidot Jēkabpils reģionu un Latviju tādu, lai aizbraukušie atgrieztos atpakaļ.

 

Aleksandrs Deinis

Aleksandrs Deinis
Dzimis 1951.gadā, beidzis Daugavpils Universitāti un ieguvis zinātņu maģistra grādu pedagoģijā. No 1986.gada ir Jēkabpils 2.vidusskolas direktors. Pilnveidojot izglītības jomu, tā dot iespēju nodrošināt katram iedzīvotājam iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību mūža garumā atbilstoši individuālām interesēm, spējām un pilsētas ekonomiskās attīstības vajadzībām.

Edgars Lamba

Edgars Lamba
Dzimis 1957.gadā, beidzis Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju un ieguvis trenera un sporta menedžera kvalifikāciju. Ir Jēkabpils Sporta skolas direktors un vairākkārt ticis ievēlēts par Jēkabpils pilsētas domes deputātu. Savas zināšanas Edgars Lamba ir gatavs veltīt sporta nozares attīstībai, tradīciju veidošanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Māris Dimants

Māris Dimants

Dzimis 1964.gadā, beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju un ieguvis inženiera-celtnieka kvalifikāciju, ir SIA „Jēkabpils PMK” tehniskais direktors. Viņa profesionalitāte un vadītāja darba prasme ieguvusi augstu novērtējumu – Māris Dimants konkursā „Gada Būvinženieris Latvijā” kļuvis par laureātu nominācijā „Gada būvdarbu vadītājs”.
Māris Dimants ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāts un ir gatavs strādāt, lai Jēkabpilī un Latvijā būtu sakārtota un kvalitatīva infrastruktūra, lai uzņēmēji bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem varētu uzsākt tirgū pieprasītu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, lai darbu atrastu visi, kas vēlas strādāt.

Elīna Serkova

Dzimusi 1986. gadā, 2007. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu komunikācijas zinātnē. 2009.gadā BA "Turība" absolvējusi sabiedrisko attiecību fakultāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās. No 2007. gada strādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā par sabiedrisko attiecību speciālisti.

"Man vienmēr ir bijusi vēlme strādāt sabiedrības labā, palīdzēt cilvēkiem, veidot apkārtējo vidi labāku, sakārtotāku. Es uzskatu, ka valsts pilnveidošana ir mans kā LR pilsones pienākums. Savu darbu un savas zināšanas es veltu Latvijai. Savu darbību vienmēr es virzu, uzsverot, ka aiz katras rīcības vai lēmuma stāv cilvēks, viņa ģimene. Un viņa labā ir jādara labākais, ko spēju.

Mana prioritāte un darbības virziens ir reģionu attīstība. Arī reģiona cilvēkiem ir nepieciešamas darba vietas, sakārtota ceļu infrastruktūra, kvalitatīva izglītība, kultūras pasākumi, medicīniskā aprūpe un daudzi citi pakalpojumi. Arī šie cilvēki savā vidē vēlas dzīvot ērti un kvalitatīvi."

 

Valentīns Kukla

Dzimis 1982.gadā, beidzis Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un vadības fakultāti, ieguvis uzņēmuma vadītāja specialitāti.

"Valsts politikai ir jāiet kopsolī ar reģionālo politiku. Veiksmīga valsts politka nespēj pastāvēt atrauti no reģioniem un to iedzīvotājiem. Tikai sabalansējot valsts un reģionu intereses, var veiksmīgi attīstīt valsts izaugsmi un labklājību."

Dreimene

Silvija Dreimane

Dzimusi 1957.gadā beigusi V.Lāča Liepājas Valsta pedagoģisko institūtu un Daugavpils Universitāti. (bakalaura grāds psiholoģijā un maģistra grāds pedagoģijas zinātnē). No 1997.gada ir Jēkabpils pamatskolas direktore.
„Lai gan pilsēta aug, attīstās un pilnveidojas, joprojām redzu daudz iespēju pilsētvides, izglītības un kultūras uzlabošanai:
- skolu, mācību vides pilnveidošana (ēkas, telpas, materiāltehniskie resursi),
- sabiedrības iesaiste un ģimeņu sadarbības stiprināšana vienotu mērķu īstenošanā un kultūrvides uzlabošanā (piemēram, pilsētā organizēti mērķtiecīgi kultūrizglītojoši pasākumi un atpūtas vakari jaunajām ģimenēm kopā ar bērniem),
- sadarbības uzlabošana starp dažādām pilsētas institūcijām pilsētas iedzīvotāju atbalstam un uzticības garantam - bērnu drošība uz ielas, pozitīvie stimuli un atbalsts ģimenēm ar bērniem”.

Graholska

Jekaterina Grahoļska-Krjukovska

Dzimusi 1979.gadā, beigusi Rēzeknes mākslas koledžu un Daugavpils Universitāti.
Jekaterina audzina trīs bērnus un strādā par skolotāju Bērnu un Jauniešu centrā Pils rajonā.
„Mēs nevaram mainīt pasauli. Vienkāršam cilvēkam ir ļoti grūti ietekmēt valsts politiku, bet mēs varam sakārtot vidi, kurā mēs dzīvojam, sakārtot savu pagalmu, palīdzēt citu rajonu kaimiņiem, paspēlēt ar bērniem savā pagalmā, godam pildīt savus darba pienākumus, darīt labu, nedomājot par atlīdzību.... Tas ir tas, ko jebkurš var izdarīt savas valsts, savas pilsētas, savu bērnu labā!
Laimes Lācis nenāks! Mums pašiem jāstrādā! Mums pašiem kungiem būt!
Es gribu redzēt savu pilsētu skaistu un drošu! Lai turpina attīstīties tas, kas ir iesākts izglītības un kultūras jomā!”  

    

Silga Stučka

Dzimusi 1969.gadā Pļaviņās. Absolvējusi Latvijas Universitāti, specialiāte - latviešu valodas un literatūras skolotājs vidusskolā, angļu valodas skolotājs pamatskolā, izglītības iestādes bibliotekārs. Strādā Pļaviņu novada ģimnāzijā. Kopš 2013. gada ir Pļaviņu novada domes deputāte, ir pieredze darbā Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisijā un Pļaviņu pilsētas un novada jubilejas svētku organizācijā. Dzied Klintaines sieviešu vokālajā ansamblī "Dzirnas". Prioritāte - papildus tiešajiem pedagoģiskā darba pienākumiem darboties izglītības un kultūras jomā, piedāvājot novada iedzīvotājiem iespēju apmeklēt daudzveidīgus kultūras pasākumus, izglītojošas nodarbības un attīstīt savus talantus dažādās amatiermākslas jomās.