JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA
PROGRAMMA


Mēs esam jauns politiskais spēks. Daudziem no mums ir bagāta pieredze savā specialitātē un pārvaldē, daudziem piemīt jaunības ideālisms un aizrautība, mērķtiecība un spēja prognozēt. Mēs attīstīsim Jēkabpils novadā uzņēmējdarbību, uzlabosim sociālās aprūpes sfēru, turpināsim uzlabot izglītības, kultūras, sporta un veselības nozares, piesaistot ES struktūrfondus. Sadarbībā ar citām Latvijas reģionālajām partijām mēs gādāsim par Latvijas reģionu līdzsvarotu attīstību.
Mēs izzināsim sabiedrības viedokli pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kas skar plašu iedzīvotāju loku. Sadarbosimies un būsim lietišķā dialogā ar visām politiskajām partijām, kas strādā Jēkabpils novadā. Respektēsim NVO, uzņēmēju, tradicionālo konfesiju, sabiedrībā pazīstamu ekspertu un iedzīvotāju viedokļus un izskaidrosim Jēkabpils novada iedzīvotājiem pieņemtos lēmumus. Mēs esam par stabilām, ilglaicīgi paliekošām un visiem saprotamām vērtībām.
Uzņēmējdarbība
1. Atbalstīsim uzņēmējus, īpaši jaunos, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļu atlaides.
2. Pašvaldības pasūtījumos nodrošināsim darbu vietējiem uzņēmējiem likumos noteiktajā kārtībā.
3. Atbalstīsim jaunu ražošanas uzņēmumu izveidi novadā .
4. Veidosim uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, atbalstot jaunu darba vietu radīšanu novadā, lauksaimniecisko ražošanu. Nodrošināt informācijas pieejamību un apmaiņu novada lauksaimniekiem.

Izglītība, kultūra, sports

1. Iespēju robežās saglabāsim novada skolas un pirmsskolu mācību iestādes.
2. Veiksim Jēkabpils novada izglītības, kultūras, sporta ēku renovācijas piesaistot ES struktūrfonda līdzekļus.
3. Jēkabpils novada kultūras pieminekļu sakārtošana sadarbībā ar to īpašniekiem un uzņēmēju atbalstu.
4. Finansiāli atbalstīt īpaši talantīgos jauniešus – konkursu un sacensību        uzvarētājus- un radošās personības.
5. Turpināsim nodrošināt kvalitatīvu un veselīgu ēdināšanu bērnudārzos un izglītības iestādēs.
6. Nodrošināt brīvpusdienas novada skolās novada teritorijā deklarētajiem skolēniem.
7. Sekmēsim sabiedrības integrāciju, atbalstot mazturīgo iekļaušanos sabiedrības dzīvē un finansiāli atbalstot nacionālo kultūras vērtību saglabāšanu, finansiāli atbalstot tautas mākslas kolektīvus.
8. Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un saglabāšanu.

Aprūpe, medicīna, drošība

1. Turpināsim uzlabot un pilnveidot sociālās un medicīnas aprūpes kvalitāti un tuvināsim to dzīvesvietām.
2. Īpaši atbalstīsim tās NVO, kuras sekmēs atkarību profilaksi un saturīgu brīvā laika pavadīšanu riska grupām.
3. Sadarbosimies ar reģiona  novadiem sociālajā, kultūras, sporta, sabiedrības drošības un citos jautājumos.
4. Veicināt vides sakārtošanu un sakoptību, radīt labvēlīgus apstākļus veselīgam dzīves veidam.
5. Iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām nodrošināt novadā pieejamas pašvaldības iestādes un uzņēmumus.

Novada vide un vides aizsardzība

1. Turpināsim apgūt ES investīcijas ūdensvadu, kanalizācijas, apgaismojuma un ceļu tīkla attīstībā novada ciematos.
2. Raudzīsimies, lai komunālo pakalpojumu tarifi būtu ekonomiski pamatoti.
3. Nodrošināsim labas pārvaldības principus iedzīvotāju apkalpošanā ikvienā pašvaldības iestādē.
4. Sniegt palīdzību dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas, energoefektivitātes un apsaimniekošanas tiesību nodrošināšanā. Atbalstīsim energoefektivitātes projektu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās.
5. Iestāsimies par novada administratīvā centra izveidi novada teritorijā.
6. Izveidosim videonovērošanas kameru tīklu publiskās vietās Jēkabpils novadā, lai nodrošinātu noziedzības apkarošanas sistēmas modernizāciju un efektivitāti.

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.00

JRP video kanāls

Mūsu cilvēki

Leonīds Salcevičs
Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Deinis
Edgars Lamba
Māris Dimants
Silvija Dreimane
Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
Elīna Serkova
Silga Stučka