Jēkabpils Reģionālā partija pēc 2013. gada pašvaldību vēlēšanām ir pierādījusi, ka esam saliedēta komanda, kas spēj konstruktīvi sadarboties un konsekventi izpildīt solīto. Mēs strādājām un strādāsim Jēkabpils novada cilvēku interesēs, ievērojot vienkāršus, skaidrus un vienādus noteikumus visiem bez izņēmuma. Radīsim priekšnosacījumus, lai Jēkabpils novads kļūtu par vietu, kur izaugt jaunām ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kur senioriem pavadīt harmoniskas vecumdienas, kur veiksmīgi attīstīties uzņēmējiem un zemniekiem, radot visos lepnumu par savu novadu un vēlmi šeit dzīvot! Kā vienu no galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem mēs izvirzām novada ceļu infrastruktūras sakārtošanu un būtisku uzlabošanu. Izzināsim sabiedrības viedokli pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kas skar plašu iedzīvotāju loku. Sadarbosimies un būsim lietišķā dialogā ar visām politiskajām partijām, kas strādā Jēkabpils novadā. Mēs esam par stabilām, ilglaicīgi paliekošām un visiem saprotamām vērtībām.

 

Uzņēmējdarbība

Veidosim uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi. Atbalstīsim jaunu ražošanas uzņēmumu izveidi un jaunu darba vietu radīšanu. Veicināsim un atbalstīsim mūsu novada uzņēmēju atpazīstamību ārpus novada robežām un arī starptautiskajos tirgos. Nodrošināsim ar informācijas pieejamību, iesaistīsim un atbalstīsim novada uzņēmējus investīciju piesaistes kopprojektos un vispusīgos pieredzes apmaiņas pasākumos. Pašvaldības pasūtījumos dosim priekšroku vietējiem uzņēmējiem likumos noteiktajā kārtībā.

 

Izglītība un sports

Iestāsimies par optimālu novada izglītības iestāžu tīklu, saglabājot mazās skolas, kā vietējās kopienas izglītības, mūžizglītības un sporta centrus. Saglabāsim novada vidusskolu, sekmējot tās pilnveidošanu un konkurētspēju, ieviešot un attīstot uz kompetencēm balstītas, mūsdienīgas profesionālās ievirzes mācību programmas. Finansiāli atbalstīsim īpaši talantīgos jauniešus, konkursu un sacensību uzvarētājus un radošās personības. Vairāk atbalstīsim interešu izglītību skolās. Atbalstīsim bērnu, jauniešu un ikviena novada iedzīvotāja sporta aktivitātes, turpinot attīstīt sporta infrastruktūru novadā.

 

Kultūra, nacionālās kultūras vērtības un tūrisms

Iestāsimies par kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, izpēti un saglabāšanu, finansiāli atbalstot tautas mākslas kolektīvus un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupas. Veicināsim Jēkabpils novada kultūras vērtību un pieminekļu apzināšanu, sakārtošanu un popularizēšanu sadarbībā ar to īpašniekiem un nevalstiskajām organizācijām, piesaistot uzņēmēju atbalstu un citus finanšu instrumentus. Iestāsimies par optimālu kultūras iestāžu pārvaldi un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu novadā. Rosināsim veidot vienotu novada tūrisma infrastruktūru, atbalstot kvalitatīvu, reprezentatīvu tūrisma produktu radīšanu, novada tēla atspoguļošanai un stiprināšanai.

 

Novada pārvalde, drošība un sociālās lietas

Mēs par optimālu un efektīvu novada pārvaldi, nodrošinot racionālu pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu un labas pārvaldības principus iedzīvotāju apkalpošanā ikvienā pašvaldības iestādē. Turpināsim atbalstīt novada publiskās teritorijas vienotā videonovērošanas tīkla attīstību, lai nodrošinātu efektīvu noziedzības apkarošanas sistēmas izveidi. Iestāsimies par motivējošas sociālās aizsardzības sistēmas izveidi, kas sekmē un atbalsta jēgpilnu mazturīgo iekļaušanos sabiedrības dzīvē.

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.00

JRP video kanāls

Mūsu cilvēki

Leonīds Salcevičs
Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Deinis
Edgars Lamba
Māris Dimants
Silvija Dreimane
Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
Elīna Serkova
Silga Stučka