Mēs vēlamies Tavu, Tava kaimiņa, draugu, radu un paziņu dzīvi turpmāk veidot tā, lai Jūs ikvienā novada stūrīti justos novadam vajadzīgs, justos tik ērti, cik vien tas ir iespējams. Tāpēc mēs savu darbību virzīsim tā, lai Krustpils novadā mēs varētu ne tikai strādāt, bet arī skaisti un ērti dzīvot. Mēs sadarbosimies ar Jēkabpils pilsētu un tuvākā reģiona pašvaldībām.

 

Ceļu infrastruktūras sakārtošana

Mēs vēlamies redzēt stratēģisku, kompetentu pieeju rūpēs par novada ceļu sakārtošanu, tāpēc mūsu uzdevumi būs:

Kvalificēta ceļu infrastruktūras speciālista piesaiste ar atbildību par novada ceļu kvalitāti un attīstību, ieteikumu Latvijas Valsts ceļiem gatavošana par novadā esošajiem Valsts ceļiem un pārstāvniecība valsts līmenī.

Ceļu programmas pārvērtēšana, papildus finansējuma atvēlēšana esošā budžeta ietvaros.

 

Uzņēmēju, mājražotāju interešu pārstāvniecība

Pašvaldība ir vērsta uz atbalstu uzņēmējiem savas kompetences ietvaros. Uzņēmējs tiek pārstāvēts izstādes, reklamēts, tiek nodrošināta brīva informācijas pieejamība par novada uzņēmējiem.

Kopā ar Jēkabpils pilsētu strādāsim pie speciālās ekonomiskās zonas izveides ražotājuzņēmumiem.

Atbalstīsim kopējus uzņēmējdarbības attīstības projektus ar Jēkabpils pilsētas un reģiona uzņēmējiem.

Rosināsim izveidot mājražotāju un uzņēmēju datu bāzi, nodrošināt tās publicitāti;

Mājražotāju, uzņēmēju pārstāvniecība izstādēs, sarunās valstiskā līmenī, delegāciju tikšanās laikā;

Semināru organizēšana mājražotājiem, uzņēmējiem, lai sniegtu atbalstu būtisku jomas aktualitāšu skaidrošanā.

 

Uz rezultātu vērsts sociālā dienesta darbs

Sociālā dienesta darbs ir vērsts uz prevenciju, cīņu ar cēloņiem, kas noved pie negatīvām sekām. Sociālajam darbiniekam radīti darbam nepieciešamie apstākļi, samērīga noslodze.

Sociālā dienesta darba stratēģijas izstrāde, tā īstenošana;

Kontroles pēc darba laika, brīvdienās, liekot akcentu uz tiešo kontaktu ar riska grupām, nekavējoties reaģējot;

Palīdzības plāna izstrāde vientuļiem pensionāriem, trūcīgām ģimenēm.

Sabiedriskā transporta dotēšana pensionāriem, trūcīgām personām;

 

Stratēģiska un uz kvalitāti vērsta pieeja sporta, kultūras,jaunatnes, nevalstisko organizāciju ( NVO) un tūrisma jomās

Kultūras, sporta, jaunatnes, tūrisma, NVO jomu aktivitātes ir laicīgi plānotas, savstarpēji koordinētas, izvērtētas. Tiek radītas inovācijas, kas piesaista reģiona, Latvijas mēroga apmeklētāju.

Aktīvi, profesionāli, ar stratēģisku pieeju jomu koordiantori;

Aktivitātes ne tikai novada centros, bet arī ciematos;

 Amatierkolektīvu piedāvājuma dažādošana, kvalitātes celšana;

Unikālas tradīcijas, kas piesaista apmeklētājus ne tikai no novada, bet arī no reģiona, Latvijas;

NVO iesaiste pašvaldības organizētās aktivitātēs un sadarbība NVO organizētās aktivitātēs.

Finansējuma piesaiste no fondiem, sponsoriem augstākminēto jomu pilnveidošanai.

 

Pašvaldības administrācijas funkciju audits

Pašvaldības darbs ir vērsts uz iedzīvotāju. Runāšanu viņam saprotamā valodā, viņa uzklausīšana, palīdzība viņa dzīves kvalitātei nozīmīgos jautājumos, kas skar pašvaldības funkcijas. Pašvaldības administrācija darbojas efektīvi, ir mazināta birokrātija, ieviesti jauni motivācijas pasākumi:

Efektivizēt pašvaldības darbu, vēršot to uz mērķu ātrāku sasniegšanu;

 Izveidot klientu apkalpošanas centru;

Rūpēties par darbinieku zināšanu paaugstināšanu semināros, motivāciju sniegt jaunas iniciatīvas.

 

Izglītības sistēmas sakārtošana

Prioritāte izglītības jomā ir izglītības kvalitāte, kas nodrošina skolēna spēju uzrādīt teicamus rezultātus valsts pārbaudījumos un ir kā pamats tālākās izglītības ieguvei, kā arī  konkurētspējai darba tirgū:

Stratēģiska pieeja skolu tīkla noslodzes un mācību kvalitātes organizēšanā;

Pedagogu motivācijas celšana;

Telpu izmantošanas dažādošana nometnēm, sporta aktivitātēm, mūžizglītības u.c. Aktivitātēm;

 

Kapu infrastruktūras sakārtošana

Kapu infrastruktūra līdzvērtīgi attīstīta visa novada kapos. Vide ir sakārtota, ērta apmeklētājam, ir padomāts par nokļūšanu uz kapu svētkiem.

Izveidot visos novada kapos estētisku žogu,  nodrošināt smilts, ūdens akas vai dziļurbuma pieejamību,  atkritumu konteinerus, stāvvietas, atpūtas vietu.

Uz kapu svētkiem nodrošināt transportu.

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.00

JRP video kanāls

Mūsu cilvēki

Leonīds Salcevičs
Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Deinis
Edgars Lamba
Māris Dimants
Silvija Dreimane
Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
Elīna Serkova
Silga Stučka